Privacy

Privacyreglement

Verbanen B.V. is een dochtermaatschappij van Arbo Unie B.V.. Het privacyreglement van Arbo Unie is van toepassing.

Als onderdeel van (bedrijfs)zorgverlener Arbo Unie zijn wij ons bewust van het belang van de vertrouwelijkheid van informatie en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. We voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en hanteren een privacyreglement, waarmee we klanten en cliënten informeren over de manier waarop we invulling geven aan de Privacywetgeving. Arbo Unie heeft het ISO 27001 en ISO 9001 certificaat voor informatiebeveiliging en het certificaat arbodienstverlening. Toetsing van de werkwijze vindt regelmatig plaats door externe auditors. Verbanen B.V. en de Arbo Unie groep werken continu aan het verbeteren van de bescherming van informatie en blijft hierin investeren.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als dochtermaatschappij van Arbo Unie B.V. conformeert Verbanen zich aan de bestaande privacywetgeving. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Deze wet geldt nog tot 25 mei 2018. Vanaf dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er vanaf dat moment dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Arbo Unie heeft een Register Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die dagelijks toeziet op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en het privacyreglement. Arbo Unie voldoet aantoonbaar aan alle nieuwe werkprocessen die voortkomen uit de AVG.

ISO-certificering

Als dochtermaatschappij van de Arbo Unie B.V. legt Verbanen alleen de persoonsgegevens vast, die we nodig hebben voor het uitvoeren van onze (wettelijke) taken. De professionals gaan met grote zorg om met de aanwezige persoonsgegevens. Onze professionals volgen naast privacywetgeving ook de geldende richtlijnen en protocollen. Met grote regelmaat wordt hier door derden gecontroleerd. We beschikken over de benodigde certificeringen, zoals ISO 27001.

Meer informatie

In het privacyreglement informeren we u over de wijze waarop Verbanen als dochtermaatschappij van Arbo Unie B.V. met persoonsgegevens omgaat en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien. Vragen of klachten over hoe Verbanen omgaat met persoonsgegevens kunnen schriftelijk ingediend worden via info@verbanen.nl.