Privacy

Verbanen is zich bewust van het belang van de vertrouwelijkheid van informatie en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. We voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en hanteren een privacy reglement, waarmee we klanten en cliënten informeren over de manier waarop we invulling geven aan de Privacywetgeving. Verbanen heeft het NEN 7510, ISO 27001 en ISO9001 certificaat voor informatiebeveiliging en het certificaat arbodienstverlening. Toetsing van de werkwijze vindt regelmatig plaats door externe auditors. Verbanen werkt continu aan het verbeteren van de bescherming van informatie en blijft hierin investeren.

Bekijk hier ons privacy reglement


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Verbanen conformeert zich aan de bestaande privacywetgeving. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Deze wet gold nog tot 25 mei 2018. Vanaf dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er vanaf dat moment dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Verbanen heeft een Register Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die dagelijks toeziet op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en het privacy reglement. Verbanen voldoet aantoonbaar aan alle nieuwe werkprocessen die voortkomen uit de AVG.

ISO-gecertificeerd

Verbanen legt alleen de persoonsgegevens vast, die we nodig hebben voor het uitvoeren van onze (wettelijke) taken. De professionals van Verbanen gaan met grote zorg om met de aanwezige persoonsgegevens. Onze professionals volgen naast privacywetgeving ook de geldende richtlijnen en protocollen. Verbanen wordt hierop met grote regelmaat door derden gecontroleerd. We beschikken over de benodigde certificeringen, zoals ISO 27001.

Blik op Werk

Verbanen is in bezit van het Blik op Werk, het keurmerk voor re-integratiebedrijven, arbodiensten, loopbaancoaches, outplacementbureaus en opleidingsinstituten. De kwaliteit en prestaties die worden geleverd, worden jaarlijks getoetst. Daarnaast biedt het keurmerk richtlijnen voor het inrichten en uitvoeren van een onderscheidend kwaliteitsbeleid.

Meer informatie

In ons privacy reglement informeren we je over de wijze waarop Verbanen met persoonsgegevens omgaat en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien. Vragen of klachten over hoe Verbanen omgaat met persoonsgegevens kunnen schriftelijk ingediend worden via info@verbanen.nl.
 

Contact opnemen?

088 272 62 72

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur 

Of vul het contactformulier in

Contactformulier

Locaties

Bekijk onze locaties