Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Verbanen B.V.: onderdeel van Arbo Unie B.V. (handelsregister 81501595), en kantoorhoudende te 3062 MA Rotterdam aan de Max Euwelaan 72, de gebruiker van deze voorwaarden.

Kandidaat: is elke natuurlijke persoon, zoals aangemeld door de opdrachtgever voor begeleiding of die zichzelf heeft aangemeld als particuliere klant.

Offerte: is de offerte zoals opgesteld door Verbanen en overeengekomen door Verbanen en de opdrachtgever, waarin de werkwijze en andere relevante voorwaarden nader worden omschreven.

Begeleiding: zijn de verschillende diensten/werkwijzen zoals aangegeven in artikel 4 en nader gespecificeerd in de offerte.

Opdrachtgever: Een natuurlijke persoon, dan wel een rechtspersoon, die Verbanen B.V. opdraagt werkzaamheden te verrichten als vastgelegd in een overeenkomst

Overeenkomst: is de door Verbanen en opdrachtgever ondertekende offerte waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Partij of partijen: al naar gelang de specifieke context van een bepaling van deze voorwaarden, is/zijn Verbanen en/of opdrachtgever, individueel dan wel gezamenlijk.

Plaatsing: is het moment waarop tussen kandidaat en een werkgever een arbeidsovereenkomst tot stand komt, dan wel kandidaat wordt herplaatst binnen de organisatie van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen in de offerte.

Prijs: is de prijs als opgenomen in de offerte en verschuldigd door de opdrachtgever aan Verbanen voor begeleiding, inclusief zulke andere door de opdrachtgever verschuldigde en/of anderszins door partijen overeengekomen bedragen in verband met de begeleiding.

Voorwaarden: zijn deze algemene voorwaarden in ongewijzigde vorm.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Verbanen diensten levert aan en/of werkzaamheden verricht ten behoeve van een opdrachtgever, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching en andere vormen van opleiding, hierna te noemen ‘cursus’ of coaching. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn eerst geldig na schriftelijke bevestiging door Verbanen. In geval van één of meer bepalingen van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van door Verbanen bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot de opdrachtgever rechtstreeks een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Offertes van Verbanen zijn geldig gedurende één maand tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere aanvaardingstermijn is opgenomen. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand na rechtsgeldige ondertekening door beide partijen van een overeenkomst of een opdrachtbevestiging.

Artikel 4. Begeleiding

4.1 Verbanen is jegens de opdrachtgever verantwoordelijk voor de begeleiding/werkwijze zoals overeengekomen in de offerte. De begeleiding/werkwijze kan per kandidaat individueel of voor verschillende kandidaten tezamen groepsgewijs worden georganiseerd. Een kandidaat zal in elk van beide gevallen individueel worden begeleid.

4.2 Verbanen geeft in de offerte de looptijd van het  begeleidingstraject aan.

4.3 Verbanen behoudt zich het recht voor een kandidaat te allen tijde te weigeren of verdere deelname aan de begeleiding te ontzeggen.

4.4 Verbanen zal zich in het geval van een tweede spoor- dan wel een outplacementtraject jegens opdrachtgever inspannen om de kandidaat binnen en/of buiten de organisatie van opdrachtgever te (her) plaatsen. Verbanen biedt geen garantie dat de kandidaat door middel van haar begeleiding/werkwijze binnen en/of buiten de organisatie kan worden (her)plaatst.

4.5 Verbanen en de opdrachtgever hebben zich er van overtuigd dat deelname aan een Verbanen-traject op een vrijwillige basis plaatsvindt.

Artikel 5. Rechtsverhouding kandidaat – Verbanen

5.1 Niets in deze voorwaarden kan of is bedoeld om te worden geïnterpreteerd als een totstandkoming van enig dienstverband in welke vorm dan ook of enige andere rechtsverhouding van ondergeschiktheid tussen Verbanen en de kandidaat, in ieder geval gedurende de periode voorafgaand aan (her)plaatsing van de kandidaat. Beide partijen zullen de kandidaat informeren omtrent zijn/haar rechtspositie gedurende de begeleiding.

5.2 De opdrachtgever vrijwaart Verbanen tegen aanspraken van de kandidaat gebaseerd op of verband houdend met het beweerdelijk hebben van een arbeidsovereenkomst met Verbanen.

Artikel 6. Medewerking opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever zal Verbanen steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Verbanen noodzakelijk of nuttig acht, teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten. Opdrachtgever brengt gedurende de looptijd van het traject Verbanen op de hoogte van wijzigingen die de aard, vorm en/of duur van het traject kunnen beïnvloeden.

6.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Verbanen apparatuur, materialen, informatiedragers en/ of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Verbanen aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

Artikel 7. Tarieven en betaling

7.1 De prijzen en tarieven voor begeleiding worden vermeld in de offerte. Door Verbanen aangeboden en overeengekomen tarieven en kosten luiden steeds in Euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege specifiek voor de werkzaamheden, samenhangend met de dienstverlening, worden opgelegd. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen zijn de prijzen en tarieven exclusief scholingskosten.

7.2 Opdrachtgever ontvangt van Verbanen een factuur zonder vermelding van de naam van de kandidaat.

7.3 Betalingen door opdrachtgever dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is vastgelegd. Deze termijn geldt als fatale termijn. Vanaf het moment waarop opdrachtgever in verzuim is, zal zij aan Verbanen vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte van de wettelijke handelsrente over het verschuldigde bedrag, alsmede vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Voorts is Verbanen alsdan gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten.

7.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

7.5 Verbanen behoudt zich het recht voor haar tarieven(overzicht) jaarlijks te wijzigen op basis van de CBS-index ‘CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen’ met als referteperiode het tijdvak van juli van het voorgaande kalenderjaar tot juli van het lopende jaar, met dien verstande dat de tarieven jaarlijks tenminste worden verhoogd met de uit de voor Verbanen geldende CAO voortvloeiende loonkostenstijging.

7.6 Indien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

Artikel 8. Wijzigingen

8.1 Hoewel Verbanen een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Verbanen tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk door Verbanen worden gegeven.

8.2 Wanneer Verbanen instemt met wijziging, aanvulling of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Verbanen steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9. Annulering

9.1 De opdrachtgever voor een traject heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een traject te annuleren per aangetekende brief aan het adres van Verbanen. Opdrachtgever dient de aangetekende brief te sturen naar het actuele postadres van de hoofdvestiging van Verbanen. Het actuele postadres van de hoofdvestiging van Verbanen kan opdrachtgever vinden op de website van Verbanen.nl.

9.2 Bij annulering tot aan 3 dagen voor aanvang van het traject is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.

9.3 Bij annulering korter dan 72 uur voor aanvang van het traject dient de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag te betalen.

9.4 In geval van annulering of no-show (niet verschenen zonder bericht) van individuele coachingssessies of andere afspraken door de opdrachtgever, dan wel de (door de opdrachtgever aangewezen) kandidaat, korter dan 48 uur voor aanvang van de sessie, behouden wij ons het recht voor  de sessie separaat bij opdrachtgever in rekening te brengen tegen de door Verbanen gemaakte kosten. De hoogte van de gemaakte kosten bedraagt een door Verbanen nader te bepalen bedrag en omvat in ieder geval de kosten zoals die door de door Verbanen ingeschakelde professional zijn gemaakt, alsmede de kosten voor het plannen van een nieuwe individuele coachingssessie of andere afspraak.

9.5 In geval de opdrachtgever, dan wel de (door de opdrachtgever aangewezen) kandidaat, na aanvang van het traject de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of coaching deelneemt, dan is er geen recht op terugbetaling.

9.5 Mocht de kandidaat voor het einde van een traject het werk hervatten in passend werk bij de opdrachtgever of een andere werkgever, dan wordt dit gezien als een succesvol resultaat en heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling van niet- uitgevoerde werkzaamheden die in de resterende looptijd van het traject uitgevoerd hadden kunnen worden.

Artikel 10. Niet-toerekenbare tekortkoming

10.1 In geval van overmacht van Verbanen zullen de verplichtingen waarop de overmacht betrekking heeft uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Verbanen onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die in redelijkheid niet aan Verbanen kan worden toegerekend.

10.2 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat mede gezien de specifieke aard van de begeleiding onder overmacht niet zal worden verstaan de beëindiging om welke reden dan ook door de kandidaat van verdere deelname aan de begeleiding.

10.3 Indien de overmacht waardoor één of beide partijen wordt gehinderd in de nakoming van de overeenkomst langer duurt dan zestig (60) achtereenvolgende dagen, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder dat dientengevolge een verplichting tot schadevergoeding zal ontstaan.

Artikel 11. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Verbanen voor alle aanspraken van derden, die verband houden met of voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever.

Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur als beschreven in de overeenkomst.

12.2 Een overeenkomst kan door beide partijen zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief worden ontbonden, indien:
a) de andere partij vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, surseance van betaling of faillissement aanvraagt, in faillissement geraakt of in een redelijkerwijs vergelijkbare situatie komt te verkeren, daaronder begrepen de situaties dat zij de zeggenschap verliest over een substantieel deel van haar vermogen of dat zij haar onderneming staakt;
b) de andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting in het kader van de overeenkomst en een redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoen ongebruikt laat;
c) de reputatie van de andere partij dusdanig in diskrediet raakt dat van de ander niet geëist kan worden dat zij de relatie voortzet.

12.3 Overgang van onderneming of fusie door een beider partijen is geen reden voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 13. Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding

13.1 Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen. Op de dienstverlening van Verbanen is het Privacyreglement van Arbo Unie B.V. van toepassing, laatste uitgave, welk reglement op eerste verzoek van opdrachtgever kosteloos zal worden verstrekt.

13.2 Partijen zullen, onverminderd de wettelijke geheimhoudingsverplichtingen, vertrouwelijke informatie die verband houdt met de uitvoering van deze overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, geheim houden, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst.

13.3 Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat er sprake is van een overtreding van een geheimhoudingsbeding, of indien informatie bij de ontvanger van de informatie al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie krachtens de overeenkomst, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee een geheimhoudingsbeding heeft overtreden. Voorts geldt de geheimhoudingsverplichting niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, of een bindende uitspraak van de rechter, een ander overheidsorgaan of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende partij echter voor de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.

13.4 Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun werknemers en alle andere derden, die voor hen zullen werken.

13.5 Onverminderd hetgeen geldt voor wettelijke geheimhoudingsplichten, zal de geheimhoudingsverplichting als bedoeld in dit artikel naar verloop of beëindiging van de overeenkomst nog voor een periode van drie jaar van kracht blijven.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Verbanen is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Verbanen.

14.2 Voor overige gevallen is Verbanen uitsluitend aansprakelijk voor:
a) schade door dood of lichamelijk letsel van medewerkers van opdrachtgever, als rechtstreeks gevolg van beroepsfouten (waaronder begrepen vergissingen, veronachtzamingen en overig onzorgvuldig gedrag) tot een maximum bedrag van € 2.000.000 (zegge twee miljoen Euro) per jaar en per gebeurtenis;

b) directe schade die opdrachtgever mocht lijden als gevolg van een jegens opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad of als gevolg van het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van enige verplichting onder de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Verbanen is beperkt tot maximaal de voor de betreffende overeenkomst gefactureerde vergoeding(en) (excl. BTW) (bij duurovereenkomsten gelijk aan het totaal van de over de voorafgaande 12 maanden voor de aansprakelijkstelling gefactureerde vergoedingen) per jaar met een maximum van € 50.000 (zegge vijftigduizend Euro) per gebeurtenis. Verbanen is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, derving van inkomsten of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

14.3 Iedere aanspraak van opdrachtgever jegens Verbanen vervalt indien opdrachtgever deze aansprakelijkheid niet schriftelijk en gemotiveerd heeft ingediend bij Verbanen binnen twaalf (12) kalendermaanden nadat hij de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren. Aansprakelijkheid van Verbanen wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat eerst indien opdrachtgever Verbanen in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Verbanen nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

Voor zover enig intellectueel eigendomsrecht rust op enig handboek, enige brochures, enige handleiding, enig cursusmateriaal, enig protocol, enige werkwijze of enig ander door Verbanen opgesteld document, blijft dat recht bij Verbanen rusten. Indien partijen tijdens de looptijd van een overeenkomst enige wijzigingen in enig handboek, enige handleiding, enig protocol of enig ander door Verbanen opgesteld document mochten aanbrengen, dan wel een nieuwe handleiding, een nieuw handboek, een nieuw protocol of enig andere nieuw document mochten opstellen, blijft ook het intellectueel eigendomsrecht op die stukken bij Verbanen rusten. Voor zover nodig, zal opdrachtgever aan overdracht van enig bij haar ontstaan intellectueel eigendomsrecht op in het kader van een overeenkomst ontwikkeld materiaal meewerken, zonder daar enige vergoeding voor te bedingen.

Artikel 16. Klachtenprocedure

Verbanen hanteert de Arbo Unie B.V. klachtenprocedure. De klachtenprocedure is te raadplegen op www.arbounie.nl, en is kosteloos op de te vragen bij Verbanen, telefonisch via (088) 2726 272, of per e-mail via info@verbanen.nl.

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1 Behoudens schriftelijk toestemming van Verbanen is het opdrachtgever niet toegestaan zijn uit een overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten aan een derde over te dragen, welke toestemming Verbanen niet op onredelijke gronden zal onthouden.

17.2 Verbanen is gerechtigd om de overeenkomst in geval van herstructurering van Verbanen, en voorafgaande schriftelijke mededeling aan en instemming van de opdrachtgever, aan een andere rechtspersoon over te dragen.

17.3 Deze algemene voorwaarden en hetgeen is bepaald in de overeenkomst, vervangen alle eerder gemaakte afspraken tussen partijen. Van het bepaalde in een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

17.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q. overeenkomst volledig van kracht blijven en zal Verbanen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen formuleren, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

17.5 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op iedere rechtsverhouding tussen Verbanen en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Geschillen die in verband met overeenkomsten mochten ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Privacy statement Digitaal Aanmeldformulier Verbanentraject

 

Voorwaarden Digitaal Aanmeldformulier Verbanentraject
Bij het Digitale Aanmeldformulier Verbanentraject gelden net als bij andere websites voorwaarden voor het gebruik. Door registratie gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze dan ook aandachtig door zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.

 

Eisen Digitaal Aanmeldformulier Verbanentraject
Het het Digitaal Aanmeldformulier Verbanentraject kunt u uw medewerker aanmelden voor een Verbanen Re-integratie 2e spoor, Haalbaarheidsonderzoek, Outplacementtraject en kortdurende trajecten als Loopbaan APK, Loopbaanoriëntatie en Sollicitatietrainng. Graag ontvangen wij bij verzuim ook een kopie van de Arbeidsdeskundige Rapportage en het door de Bedrijfsarts opgestelde Inzetbaarheidsprofiel.

Hiervoor is echter een machtiging van uw medewerker nodig. In de bevestigingsmail die u van ons ontving op de geaccordeerde offerte kunt u de link naar ons (digitale) machtigingsformulier terugvinden. Zonder een getekende machtiging van uw medewerker mag u deze documenten niet met ons delen en kunnen wij het traject niet starten! De documenten kunt u  onderaan het Digitale Aanmeldformulier toevoegen. Nb. het digitale machtigingsformulier is in januari 2021 geïmplementeerd. Machtigingen vóór 7 januari 2021 kunnen nog aan de hand van een getekende machtiging aan ons worden geleverd.

U mag slechts één medewerker per offerte aanmelden. De aanmelding dient naar waarheid ingevuld te zijn. Fake-aanmeldingen worden verwijderd. Wanneer u uw medewerker aanmeldt, dient u op verzoek toestemming van deze ander te kunnen overleggen.

Uit veiligheidsoverwegingen dient u het formulier in één keer in te vullen en is het niet mogelijk tussentijds op te slaan en de pagina weg te klikken. Wanneer u niet in staat ben om alle gegevens in één keer in te vullen, bijvoorbeeld omdat u gegevens mist en deze nog moet verzamelen, raden wij aan de reeds ingevulde velden te kopiëren naar een eigen tekstbestand zodat u deze op een later moment kunt raadplegen. U kunt het Digitaal Aanmeldformulier Verbanentraject wel opnieuw openen, echter dient u in dat geval alle gegevens opnieuw in te vullen.

 

Beschikbaarheid Digitaal Aanmeldformulier Verbanentraject
U krijgt toegang tot het Digitaal Aanmeldformulier door het wachtwoord in te vullen dat u in de mail bij de link naar dit formulier heeft gekregen. Verbanen doet haar best het Digitaal Aanmeldformulier Verbanentraject beschikbaar te laten zijn maar kan dit niet garanderen. Van tijd tot tijd wordt onderhoud aan de website verricht en voegt Verbanen nieuwe mogelijkheden toe. Dit kan tot korte onderbrekingen leiden.

Mocht u om welke reden dan ook geen toegang hebben tot het Digitaal Aanmeldformulier Verbanentraject, vragen hebben of andere problemen ondervinden met de aanmelding, kunt u ons bereiken op (088) 2726 272 of mailen naar info@verbanen.nl.

 

Aansprakelijkheid Digitaal Aanmeldformulier Verbanentraject
Verbanen is niet aansprakelijk voor schade indien u de dienst niet kon gebruiken op enig moment, of omdat de dienst niet werkte zoals u verwachtte.

 

Privacyverklaring Digitaal Aanmeldformulier Verbanentraject
Het Digitaal Aanmeldformulier Verbanentraject vraagt de noodzakelijke gegevens die wij nodig hebben voor uw aanmelding. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. De aanmelding wordt versleuteld verstuurd via een https verbinding (Secure Sockets Layer of SSL) om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Door gebruik van ons aanmeldformulier laat u bepaalde gegevens bij ons achter die op u en uw medewerker betrekking hebben (persoonsgegevens). Dit aanmeldformulier, aangeboden door Verbanen B.V., verwerkt daarmee persoonsgegevens. In onderstaande privacyverklaring leest u wat wij doen, voor welke doelen en wat uw rechten zijn.

 

Gebruiks- en contactgegevens Digitaal Aanmeldformulier Verbanentraject
Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij actief verstrekte gegevens gaat het om de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen in de website automatisch gegevens worden opgeslagen (zoals uw telefoontype), soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. Wij houden algemene bezoekgegevens bij van de website voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Ten behoeve van deze statistische analyses kunnen wij diensten van derden gebruiken die voor ons de gegevens verzamelen bewerken. Deze derden werken onder onze verantwoordelijkheid.

 

Beveiliging van persoonsgegevens Digitaal Aanmeldformulier Verbanentraject
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie. Alle opgeslagen persoonsgegevens worden technisch en administratief beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik.

 

Cookiebeleid Digitaal Aanmeldformulier Verbanentraject
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Verbanen gebruikt slechts analytics cookies van Google. Met deze cookies kan Verbanen statistieken verzamelen over hoe bezoekers haar websites gebruiken. Bijvoorbeeld welke pagina het meest bezocht wordt en welke pagina foutmeldingen tonen. De cookie dient hoofdzakelijk om het gebruiksgemak van de website te vergroten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Verbanen heeft hier geen invloed op. Om u meer invloed te geven over hoe uw gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat er informatie wordt verzonden naar de website zelf of naar andere webanalyseservices. Voor meer informatie over deze add-on verwijst Verbanen u naar de website van Google google tools.

Verbanen maakt ook gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u de internetbrowser afsluit. Ook maakt Verbanen gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra u langer dan één jaar niet de website van Verbanen bezoekt.

Tot slot maakt Verbanen gebruik van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren uw surfgedrag op onze website gedurende maximaal tien dagen. Wanneer u voor de elfde dag contact maakt met onze website verbanen.nl, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd.

Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten van Verbanen geen gebruik kunt maken. U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen.

Aangezien iedere browser anders is, verwijst Verbanen u naar het “help” menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren. Daarnaast kunt u zichzelf op google privacy afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op youronlinechoices kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken.

Verbanen maakt op haar website geen gebruik van externe advertentienetwerken. Maar omdat wij ons kunnen voorstellen dat u advertenties als privacygevoelig ervaart, bieden wij u toch bovenstaande link aan.

 

Wijzigingen privacyverklaring Digitaal Aanmeldformulier Verbanentraject
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens Digitaal Aanmeldformulier Verbanentraject
U heeft het wettelijk recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijde richten aan info@verbanen.nl.

 

Privacy statement Digitaal Toestemmingsformulier Gegevensverwerking en Machtiging Verbanentraject

 

Voorwaarden Digitaal Toestemmingsformulier Gegevensverwerking en Machtiging Verbanentraject
Bij het Digitaal Toestemmingsformulier Gegevensverwerking en Machtiging Verbanentraject gelden net als bij andere websites voorwaarden voor het gebruik. Door registratie gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze dan ook aandachtig door zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.

 

Eisen Digitaal Toestemmingsformulier Gegevensverwerking en Machtiging Verbanentraject

Wij zijn Verbanen. Als integraal onderdeel van (bedrijfs)zorgverlener Arbo Unie, begeleiden wij mensen naar een baan die matcht met hun gezondheid en talenten. Wij zijn er van overtuigd dat er voor iedereen een passende oplossing is in hun loopbaan. Verbanen is er voor werknemers die door langdurig ziekte moeten uitwijken naar een andere werkgever, voor werknemers die om welke reden dan ook vastgelopen zijn of op termijn dreigen vast te lopen in hun werk en voor werknemers die zich willen oriënteren op passende mogelijkheden in hun loopbaan.

Verbanen is door uw werkgever gevraagd om u te begeleiden. Wij werken onafhankelijk van uw werkgever en hebben in het begeleidingstraject een adviserende rol naar zowel u als naar uw werkgever. Afhankelijk van uw situatie, hebben wij uw werkgever in een kennismakingsgesprek geadviseerd welke van onze trajecten wij als passende oplossing achten. Uw werkgever  heeft met u besproken welk traject voor u van toepassing zal zijn.

Een overzicht van alle trajecten vindt u in de brochure ‘Wat kunt u verwachten van Verbanen’. U treft deze brochure in de link die u van uw werkgever gekregen heeft. Op aanvraag stellen wij deze voor u beschikbaar. Bekijk de brochure die voor uw situatie van toepassing is. Uw werkgever heeft u geïnformeerd welk traject voor u van toepassing zal zijn. Wij willen u vriendelijk verzoeken de informatie uit deze brochure zorgvuldig door te nemen.

Beschikbaarheid Digitaal Toestemmingsformulier Gegevensverwerking en Machtiging Verbanentraject
U krijgt toegang tot het Digitaal Toestemmingsformulier Gegevensverwerking en Machtiging Verbanentraject middels de link die u van uw werkgever heeft verkregen. Verbanen doet haar best het Digitaal Toestemmingsformulier Gegevensverwerking en Machtiging Verbanentraject beschikbaar te laten zijn maar kan dit niet garanderen. Van tijd tot tijd wordt onderhoud aan de website verricht en voegt Verbanen nieuwe mogelijkheden toe. Dit kan tot korte onderbrekingen leiden.

Mocht u om welke reden dan ook geen toegang hebben tot het Digitaal Toestemmingsformulier Gegevensverwerking en Machtiging Verbanentraject, vragen hebben of andere problemen ondervinden met de aanmelding, kunt u ons bereiken op (088) 2726 272 of mailen naar info@verbanen.nl.

 

Aansprakelijkheid Digitaal Toestemmingsformulier Gegevensverwerking en Machtiging Verbanentraject
Verbanen is niet aansprakelijk voor schade indien u de dienst niet kon gebruiken op enig moment, of omdat de dienst niet werkte zoals u verwachtte.

 

Privacyverklaring Digitaal Toestemmingsformulier Gegevensverwerking en Machtiging Verbanentraject
Het Digitaal Toestemmingsformulier Gegevensverwerking en Machtiging Verbanentraject vraagt de noodzakelijke gegevens die wij nodig hebben voor uw toestemming gegevensverwerking en machtiging. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Uw toestemming wordt versleuteld verstuurd via een https verbinding (Secure Sockets Layer of SSL) om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Door gebruik van ons toestemmingsformulier laat u bepaalde gegevens bij ons achter die op u betrekking hebben (persoonsgegevens). Dit toestemmingsformulier, aangeboden door Verbanen B.V., verwerkt daarmee persoonsgegevens. In onderstaande privacyverklaring leest u wat wij doen, voor welke doelen en wat uw rechten zijn.

 

Gebruiks- en contactgegevens Digitaal Toestemmingsformulier Gegevensverwerking en Machtiging Verbanentraject
Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij actief verstrekte gegevens gaat het om de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen in de website automatisch gegevens worden opgeslagen (zoals uw telefoontype), soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. Wij houden algemene bezoekgegevens bij van de website voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Ten behoeve van deze statistische analyses kunnen wij diensten van derden gebruiken die voor ons de gegevens verzamelen bewerken. Deze derden werken onder onze verantwoordelijkheid.

 

Beveiliging van persoonsgegevens Digitaal Toestemmingsformulier Gegevensverwerking en Machtiging Verbanentraject
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie. Alle opgeslagen persoonsgegevens worden technisch en administratief beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik.

 

Cookiebeleid Digitaal Toestemmingsformulier Gegevensverwerking en Machtiging Verbanentraject
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Verbanen gebruikt slechts analytics cookies van Google. Met deze cookies kan Verbanen statistieken verzamelen over hoe bezoekers haar websites gebruiken. Bijvoorbeeld welke pagina het meest bezocht wordt en welke pagina foutmeldingen tonen. De cookie dient hoofdzakelijk om het gebruiksgemak van de website te vergroten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Verbanen heeft hier geen invloed op. Om u meer invloed te geven over hoe uw gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat er informatie wordt verzonden naar de website zelf of naar andere webanalyseservices. Voor meer informatie over deze add-on verwijst Verbanen u naar de website van Google google tools.

Verbanen maakt ook gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u de internetbrowser afsluit. Ook maakt Verbanen gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra u langer dan één jaar niet de website van Verbanen bezoekt.

Tot slot maakt Verbanen gebruik van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren uw surfgedrag op onze website gedurende maximaal tien dagen. Wanneer u voor de elfde dag contact maakt met onze website verbanen.nl, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd.

Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten van Verbanen geen gebruik kunt maken. U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen.

Aangezien iedere browser anders is, verwijst Verbanen u naar het “help” menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren. Daarnaast kunt u zichzelf op google privacy afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op youronlinechoices kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken.

Verbanen maakt op haar website geen gebruik van externe advertentienetwerken. Maar omdat wij ons kunnen voorstellen dat u advertenties als privacygevoelig ervaart, bieden wij u toch bovenstaande link aan.

 

Wijzigingen privacyverklaring Digitaal Toestemmingsformulier Gegevensverwerking en Machtiging Verbanentraject
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens Digitaal Toestemmingsformulier Gegevensverwerking en Machtiging Verbanentraject
U heeft het wettelijk recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijde richten aan info@verbanen.nl.