Landelijke Dag tegen Pesten

Vandaag is het de Landelijke Dag tegen Pesten, die in het leven geroepen is om voornamelijk pestgedrag onder kinderen onder de aandacht te brengen. Maar pesten is ook jong geleerd en oud gedaan. Want wist je dat één op de acht werknemers ook met pestgedrag te maken heeft?

Kinderen die vroeger veel gepest zijn en daar moeilijk mee wisten om te gaan, hebben daar op latere leeftijd nog steeds last van. Al kan het ook zo zijn dat iemand er juist sterker van wordt. Maar het komt ook voor dat het kind op latere leeftijd, bijvoorbeeld op het werk, er weer mee te maken kan krijgen.

 

Pestgedrag op de werkvloer

Pesten

We hebben vastgesteld dat één op de acht medewerkers te maken heeft met pestgedrag op het werk. Dat kan in verschillende vormen. Denk aan kleinerende opmerkingen, constante kritiek, roddelen, maar ook intimidatie, isolatie en fysiek geweld.

Pestgedrag op de werkvloer kan leiden tot stress, ziekteverzuim en zelf arbeidsongeschiktheid. Een werknemer die uitvalt op het werk door pesten heeft vaak veel moeite om terug te kunnen keren naar werk.

 

Verantwoordelijkheden van de werkgever

In de Arbowet staat vastgelegd dat het de verantwoordelijkheid is van de werkgever om beleid op te stellen om pesten op het werk tegen te gaan. De Arbeidsinspectie kan zelfs maatregelen nemen wanneer een werkgever daar niet aan voldoet en zelfs boetes opleggen.

 

Beleid ontwikkelen tegen pesten

Het tegengaan van pesten op de werkvloer is onderdeel van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) waarin situaties worden geformuleerd waarin persgedrag kan ontstaan. In het beleid dat ontwikkelt wordt, dienen een aantal maatregelen vastgelegd te worden:

  • Een inventarisatie van risico’s in de organisatie
  • Aanstellen van vertrouwenspersonen en een klachtencommissie
  • Informeren over pestgedrag op de werkvloer, bijvoorbeeld d.m.v. voorlichting
  • Opstellen van een gedragscode
  • Opstellen van een meld- en klachtenprocedure
  • Opvang, begeleiding en nazorg aan een slachtoffer
  • Procedures m.b.t. aanpak van de dader of daders ontwikkelen
  • Evaluatie of de opgestelde en gevolgde maatregelen werken voor de situatie in de organisatie

 

Zelfinspectietool

Om als werkgever te achterhalen of in jouw organisatie voldoende gedaan is en/of dat de maatregelen tegen pestgedrag, discriminatie en (seksuele) intimidatie op de werkvloer actueel, kun je de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag van de Nederlandse Arbeidsinspectie gebruiken. Klik op de onderstaande button om naar de zelfinspectietool te gaan.